آشنایی با مجموعه روتلو

کمی پیش از سال ۱۴۰۰ بود که روزی تصمیم گرفتم صبحانه را در رستوران صرف کنم.
همزمان که میز جلویم از انواع مواد غذایی پر می‌شد به رنگ و لعاب فریبنده آن‌ها چشم دوخته بودم و به این فکر می‌کردم که 《از کجا معلوم این مواد غذایی‌ها سالم‌اند؟》
پس از این پرسش، روزها زمانم را به تحقیق و مطالعه گذراندم تا به فرایندی که مواد غذایی برای آماده شدن طی می‌کنند، پی ببرم.